Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2016 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Kultury „WOBEC” za rok 2016

Fundacja Kultury „WOBEC” została zarejestrowana w KRS dnia 27.04.2016 roku pod numerem 0000612633. Fundacja posiada REGON 364304040 oraz nadany NIP 583-32-01-340.

Celem Fundacji jest realizacja zadań pożytku publicznego w zakresie:

 1. Inspirowanie i upowszechnianie postaw artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenie warunków dla ich społeczno-kulturalnego oddziaływania.
 2. Budowania sieci współpracy osób i podmiotów Pozytywnych, Kreatywnych i Solidarnych z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych, komunikacyjnych i multimedialnych.
 3. Organizację spotkań, kursów, szkoleń, projektów, plenerów, konkursów, warsztatów, happeningów, instalacji, performance, graffiti, wystaw, wernisaży, prezentacji, koncertów, konferencji, festiwali i imprez kulturalnych, działań edukacyjnych w kraju i za granicą.
 4. Organizację przedsięwzięć kulturalnych integrujących różne dziedziny szeroko rozumianej kultury.
 5. Rozwijanie kontaktów i współpracy kulturalnej i artystycznej pomiędzy regionami.
 6. Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych i kulturalnych samorządowych oraz niepublicznych.
 7. Prowadzenie działalności wystawienniczej: organizowanie wystaw i spotkań ze sztuką i kulturą.
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
 9. Gromadzenie dokumentacji i wymianę informacji dotyczących zdarzeń artystycznych.
 10. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie kultury i sztuki.
 11. Współpracę z samorządem lokalnym (jednostkami samorządu terytorialnego), administracją państwową, placówkami kulturalnymi, organizacjami kulturalno-oświatowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi i społecznymi w celu realizacji statutowej działalności.
 12. Sprawowanie opieki, organizowanie i niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, dbanie o ich rozwój intelektualny i fizyczny.
 13. Podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 14. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
 15. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 16. Działania na rzecz środowiska: ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 17. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 18. Promocja i organizacja wolontariatu;
 19. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.
 20. Inne działania zmierzające do realizacji celów statutowych.

Fundacją w 2016 kierował Zarząd w składzie:

 • Katarzyna Helena Pielaszkiewicz – Prezes Zarządu,
 • Piotr Wojciech Kotlarz – Członek Zarządu,
 • Krystyna Kamila Konopczyńska – Członek Zarządu.

W skład Rady Fundacji wchodzili:

 • Jan Kazimierz Korczyński,
 • Czesław Kazimierz Kabala,
 • Marta Regina Czarnecka,
 • Tomasz Krankowski
 • Waldemar Kamiński.

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała pracowników w etatowych, a członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie pobierali świadczeń pieniężnych.

Fundacja prowadziła w 2016 roku działalność zgodną ze swoim statutem w następujących obszarach:

 • Od maja 2016 roku Fundacja przejęła od Piotra Kotlarza i Jana Korczyńskiego wydawanie Internetowego Miesięcznika społeczno-kulturalnego WOBEC. W okresie sprawozdawczym doszło do wydania 6 numerów tego pisma. Rozbudowano skład redakcji. Redaktorem naczelnym jest Piotr Wojciech Kotlarz, redaktorami: Justyna Luszyńska, Katarzyna Fląt i Sabina Wawerla Długosz.
 • W ramach pisma Fundacja przejęła również prace nad prowadzeniem konkursu literackiego dla młodzieży na opowiadanie im. Bolesława Prusa.
 • W sierpniu 2016 roku współuczestniczyliśmy, (wspólnie z Gdańskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuki) w wystawieniu monodramu „Drogi mi się zagubiły”, którego tematem jest życie i twórczość gdańskiego malarza i poety Mieczysława Czychowskiego (autorstwa Piotra Kotlarza).
 • W listopadzie 2016 roku staraniem Fundacji doszło do wydania książki Piotra Wojciecha Kotlarza „Dramaty i monodramy” przy wsparciu finansowym (500 zł) Burmistrza Pruszcza Gdańskiego – Janusza Wróbla.
 • W grudniu 2016 roku zorganizowaliśmy wspólnie z ZLP-oddz. Gdańsk promocję tej książki w siedzibie ZLP-oddz. Gdańsk w „Kawiarni Literatów”.
 • Fundacja przyznała stypendium artystyczne w wysokości 1000 zł. (jeden tysiąc złotych) Katarzynie Fląt (jednej z laureatek konkursu im. Bolesława Prusa i późniejszej redaktorce miesięcznika WOBEC).
 • Na wniosek Prezesa Fundacji zostały w roku 2016 zwołano 3 posiedzenia Zarządu Fundacji i 1 Rady Fundacji.

Informacja o poniesionych kosztach:

W 2016 roku Fundacja Kultury WOBEC uzyskała przychody zewnętrzne w kwocie  zł. 500 zł. – przychód związany z realizacją celów statutowych (na wydanie książki „Dramaty i monodramy”. Pozostałe zadania realizowaliśmy w ramach wolontariatu, oraz ze środków finansowych Fundatora. W okresie sprawozdawczym Fundacja Kultury WOBEC nie prowadziła działalności gospodarczej. Wszystkie ponoszone koszty związane są z realizacją celów w statutowych.

Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:

Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.                 Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych. Fundacja Kultury WOBEC posiada rachunek bankowy w Plus. Księgowość prowadziła Katarzyna Helena Pielaszkiewicz w ramach wolontariatu. Biuro Fundacji prowadziła Krystyna Kamila Konopczyńska w ramach wolontariatu.

Dane o działalności zleconej:

Fundacja Kultury WOBEC nie wykonywała działalności gospodarczej.

Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach:

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji Kultury WOBEC żadna kontrola.

Informacja o rozliczeniach Fundacji:

Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS. Fundacja dysponuje rachunkiem bankowym w PLUS BANK S.A. w Gdańsku przy ul. Stągiewnej. Nr r-ku: 181680 1277 0000 3000 2385 8187.

Zarząd Fundacji Kultury WOBEC:

 • Prezes Zarządu – Katarzyna Helena Pielaszkiewicz,
 • Członek Zarządu – Krystyna Kamila Konopczyńska,
 • Członek Zarządu – Piotr Wojciech Kotlarz

Pobierz Sprawozdanie.FKW.2016 w formacie pdf

Zobacz również:

Statut

STATUT FUNDACJI KULTURY "WOBEC" Pobierz Statut.FKW w formacie pdf Rozdział I Postanowienia Ogólne § 1. 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Kultury ...
Czytaj Dalej

Fundator

Piotr Wojciech Kotlarz (ur. 1951 w Gdańsku) studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (3 lata) i Uniwersytecie Gdańskim, który ukończył ...
Czytaj Dalej

Dodaj komentarz